كاسه نمد فشار قوی تفلون دار


                                    كاسه نمدفشارقوی تفلون دار

        

 

كاسه نمد های فشار قوی را هم میتوان در دسته كاسه نمد های صنعتی قرار داد و هم در دسته كاسه نمد های ماشینی.

 

این نوع آب بند ها دارای آستانه تحمل فشار بالا هستند و ار جنس نسوز ساخته می شوند.

 

این قطعات به علت تحمل فشار بالای روغن ، باید دارای دو لبه باشند.

 

به دلیل این ویژگی ، یعنی دوبل بودن كاسه نمد ، از آن در پمپ های هیدرولیكی استفاده میشود.